Bólusetning við COVID-19 fyrir nemendur í 7.-10. bekk

SubtitleVaccination for COVID-19 for students in grades 7–10 Szczepienie przeciw COVID-19 dla uczniów klas 7–10

13. ágú. 2021

 

 

Forráðamaður sem óskar eftir bólusetningu fyrir barnið sitt þarf að hafa samband við okkur á heilsugæslunni, helst í gegnum Heilsuveruna eða í síma 432 2900.

Forráðamaður sem óskar eftir bólusetningu fyrir barn sitt þarf að fylgja barni í bólusetninguna eða senda staðgengil 18 ára eða eldri með umboð. Börnum í 7. bekk sem verða 12 ára eftir 1. september býðst bólusetning síðar í haust.

Bóluefnið sem verður notað er frá Pfizer/BioNTech og er það bóluefni sem fyrst fékk markaðsleyfi, bæði fyrir fullorðna og síðar fyrir börn á þessum aldri. Það er komin töluverð reynsla á notkun þess fyrir þennan aldurshóp erlendis og hefur gengið mjög vel.

Eins og við aðrar bólusetningar eru algengustu aukaverkanir óþægindi þar sem stungan var gerð og slappleiki/þreyta, hiti og verkir (höfuðverkur eða vöðva- og liðverkir) fyrsta sólarhringinn eftir bólusetninguna, stundum í nokkra daga. Það má nota parasetamól eða íbúprófen í skömmtum skv. fylgiseðli við þessum aukaverkunum.

Það eru líka til sjaldgæfar aukaverkanir þar sem kemur fram bólga í gollurshúsi (poki utan um hjartað) eða í hjartavöðvanum sjálfum, 2-3 vikum eftir bólusetninguna, oftast eftir seinni skammt og algengara hjá piltum en stúlkum. Þótt þessar aukaverkanir geti verið óþægilegar og jafnvel uggvekjandi, þá jafnar ástandið sig oftast með hvíld og bólgueyðandi verkjalyfjum. Ef barn fær brjóstverk, talar um skrítinn hjartslátt eða virðist andstutt í hvíld eftir bólusetninguna þarf að leita til læknis.

Það er verið að skoða hvort breytingar á tíðahring, bæði litlar eða miklar blæðingar, hafi tengsl við bólusetningu með þessu bóluefni. Stúlkur á aldrinum 12-15 ára hafa sumar þegar byrjað á blæðingum en aðrar ekki. Það er ekki víst að allar stúlkur á þessum aldri átti sig á því ef breytingar verða þar sem blæðingar eru yfirleitt óreglulegar fyrsta árið eftir að þær hefjast. Eins finnst þeim mörgum óþægilegt að ræða um slíkt og láta ekki endilega vita ef eitthvað er öðruvísi en áður. Það er því mikilvægt að þær fái upplýsingar um að það sé rétt að ræða þetta og hafi tækifæri til að gera það, ef ekki heima þá mögulega við skólahjúkrunarfræðing eða annan heilbrigðisstarfsmann.

Kveðja

Starfsfólk heilsugæslunnar á Höfn

English

This August, COVID-19 vaccination will be offered to children aged 12 to 15 years.

A guardian who requests vaccination for their child needs to contact us at the Heilsugæsla, preferably through heilsuvera.is or by phone 432 2900.

A guardian who requests vaccination for their child must accompany the child to the vaccination or send a substitute aged 18 or older with a letter of proxy. Children in 7th grade who turn 12 years old after 1 September will be offered vaccination later this autumn.

The vaccine that will be used is from Pfizer/BioNTech and is the vaccine that first received marketing authorisation, both for adults and later for children at this age. There is now considerable experience in its use for this age group abroad, which has been very successful.

As with other vaccines, the most common side effects are discomfort at the injection site and weakness/fatigue, fever and aches (headache or muscle aches and joint pain) for the first 24 hours after vaccination, sometimes for several days. Paracetamol or ibuprofen may be used in doses according to package leaflet for these side effects.

There are also rare side effects with swelling in the pericardium (bag around the heart) or in the heart muscle itself, 2 to 3 weeks after vaccination, usually after the second dose and is more common in boys than girls. Although these side effects can be uncomfortable and even frightening, the condition usually disappears with rest and anti-inflammatory painkillers. If a child develops chest pain, talks about a strange heartbeat or seems short of breath when resting after the vaccination, a doctor should be consulted.

It is being investigated whether changes in the menstrual cycle, both spotting, small and heavy bleeding, are related to vaccination with this vaccine. Some girls between the ages of 12 and 15 have already started menstruation, while others have not. Not all girls at this age may be aware of any changes, as menstruation is usually irregular in the first year after it starts. Many also find it uncomfortable to talk about and won't necessarily tell if something is different than before. It is therefore important that they receive information that it is appropriate to discuss this and have the opportunity to do so, if not at home than possibly with a school nurse or other healthcare professionals.

Polskie

Szczepienie przeciw COVID-19 dla uczniów klas 7–10.

W sierpniu przed dziećmi w wieku od 12 do 15 lat otwiera się możliwość przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19.

Opiekun, który prosi o szczepienie dla swojego dziecka, jest proszony o skontaktować się z nami w przychodni, najlepiej na stronie heilsuvera.is lub telefonicznie 432 2900.

Opiekun proszący o podanie swojemu dziecku szczepionki musi mu towarzyszyć podczas szczepienia lub wyznaczyć inną, zastępującą go osobę w wieku co najmniej 18 lat, która powinna okazać upoważnienie. Dzieci z klasy 7., które skończą 12 lat po 1 września, będą mogły przyjąć szczepionkę tej jesieni w późniejszym terminie.

Szczepionka oferowana dzieciom jest produkowana przez firmę Pfizer/BioNTech i jest pierwszą szczepionką, którą dopuszczono do obrotu w przypadku dorosłych, a następnie dzieci w tym wieku. Dane na temat podawania wymienionej szczepionki w tej konkretnej grupie wiekowej za granicą są obszerne i potwierdzają dużą skuteczność szczepionki.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, do najczęściej występujących działań niepożądanych należą dyskomfort w miejscu podania oraz osłabienie/zmęczenie, gorączka i bóle (głowy lub mięśni i stawów) utrzymujące się do 24 godzin, a niekiedy do kilku dni po przyjęciu szczepionki. W razie wystąpienia wymienionych działań niepożądanych zaszczepionemu dziecku można podać paracetamol lub ibuprofen w dawkach określonych w ulotce dołączonej do opakowania.

Istnieją ponadto rzadko występujące działania niepożądane, takie jak obrzęk w osierdziu (twór przypominający worek otaczający serce) lub w samym mięśniu sercowym, pojawiający się w okresie od 2 do 3 tygodnia po szczepieniu, zwykle po drugiej dawce i częściej u chłopców niż u dziewcząt. Chociaż wymienione działania niepożądane mogą być niekomfortowe lub nawet budzące obawę, zwykle ustępują po podaniu przeciwbólowych leków zapobiegających stanom zapalnym; osobom, u których występują poszczepienne działania niepożądane, zaleca się odpoczynek. Jeżeli zaszczepione dziecko zgłasza ból w klatce piersiowej, odczuwa silne uderzenia serca lub wydaje się mieć duszności w czasie spoczynku, należy zwrócić się do lekarza.

Trwają badania mające na celu ustalenie, czy zmiany w cyklu menstruacyjnym — zarówno plamienie, jak i skąpe bądź obfite krwawienia — są związane z przyjęciem tej szczepionki. Niektóre dziewczęta w wieku od 12 do 15 lat już rozpoczęły miesiączkowanie, podczas gdy inne jeszcze nie. Nie wszystkie dziewczęta w tym wieku mogą zdawać sobie sprawę ze zmian, ponieważ w pierwszym roku miesiączkowania krwawienia są zwykle nieregularne. Wiele dziewcząt może wstydzić się rozmowy na ten temat i niekoniecznie powiedzieć, że zauważa jakąś różnicę. Dlatego ważne jest, aby otrzymały informację, że rozmowa na ten temat jest rzeczą właściwą i należy im stworzyć okazję do takiej rozmowy – jeżeli nie w domu, to być może w szkole z pielęgniarką lub inną osobą z personelu ochrony zdrowia.